Huishoudelijk reglement van de kinderopvang

Lees hier het volledige huishoudelijk reglement van de kinderopvang in Schoten en Deurne.

(versie in werking vanaf 01/01/2018)

1. Wat is het Vlindertje

Art. 1.1 Het Vlindertje is een zelfstandig kinderdagverblijf dat erkend is door Kind en Gezin en dat voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Het Vlindertje wordt geleid door organisator Mevrouw Joanna BRZOZOWSKA (GSM: 0485/74.15.84 en e-mail hetvlindertje123@outlook.com) bvba HET VLINDERTJE met ondernemingsnummer 684.913.634. die ook persoonlijk de kinderopvang verzorgt samen met een team van deskundige begeleiders die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en die ook regelmatig de nodige bijscholingen volgen.

Art. 1.2. De opvang voor (al of niet schoolgaande) kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar wordt verzorgd op volgende vestigingsplaatsen:

 • Het Vlindertje ,Gasketelplein 2, 2900 Schoten, tel:03/290.75.50, met als plaatselijk verantwoordelijke :Mevrouw Greta Steyaert (GSM nr. 0468.26.67.57) erkend door Kind en Gezin met vergunning groepsopvang en toelating tot het IKG-systeem (dossiernr.910024781 ), met toelating om gelijktijdig 35 kinderen op te vangen.
 • Het Vlindertje 2, Bisschoppenhoflaan 366 bus 2, 2100 Deurne, tel:03/324.90.71, met als plaatselijk verantwoordelijke Mevrouw Karla Janssens (GSM nr. 0476.56.16.06) erkend door Kind en Gezin met vergunning groepsopvang en toelating tot het IKG-systeem (dossiernr.910024783), met toelating om gelijktijdig 16 kinderen op te vangen.
 • Het Vlindertje 3, Gijsbrecht van Deurnelaan 44, 2100 Deurne, tel: 03/326.77.95, met als plaatselijk verantwoordelijke: Mevrouw Christel Cop (GSM nr. 0476.54.28.83) erkend door Kind en Gezin met vergunning groepsopvang en toelating tot het IKG-systeem (dossiernr.910024784 ), met toelating om gelijktijdig 16 kinderen op te vangen.

Bij noodgevallen, dient steeds via GSM rechtstreeks contact te worden opgenomen met de plaatselijk verantwoordelijke of met de organisator.

De vergunning en het laatste inspectieverslag van Kind en Gezin kunnen op eerste verzoek worden ingekeken.

2. Opname- en inschrijvingsbeleid

Art. 2.1 Het Vlindertje staat open voor alle kinderen. Bij vrije plaatsen, worden deze in volgorde van aanmelding toegewezen en voorbehouden na afsluiting van het contract en betaling van de waarborg.

Voor de inschrijvingen hanteert het Vlindertje geen eigen voorrangsregels.
Om te voldoen aan haar subsidievoorwaarde (om het wettelijk percentage van voorrangsgroepen te halen), heeft Het Vlindertje echter steeds het recht om opname-aanvragen te weigeren.

Art. 2.2 Wanneer er een plaats vrijkomt en er hiervoor meerdere kandidaten zijn, zal het Vlindertje ingaan op de opvangvraag die behoort tot een voorrangsgroep zoals wettelijk voorzien.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage “Voorrangsgroepen in nieuwe regelgeving” die één geheel uitmaakt met dit huishoudelijk reglement.<

Het Vlindertje zal bij de vraag tot inschrijving samen met de ouders nagaan of het gezin behoort tot een voorrangsgroep. Tevens is het aan het gezin dat zich op de voorrang wil beroepen om de noodzakelijke informatie te geven en de passende attesten en bewijsstukken voor te leggen.

Art. 2.3 Om een permanente registratie en overzicht te houden, zullen de ouders op de eerste vraag van Het Vlindertje alle informatie en bewijsstukken voorleggen om te kunnen nagaan of een gezin al of niet behoort tot een voorrangsgroep.

Art. 2.4 Het Vlindertje biedt occasionele opvang aan, maar dit rekening houdende met de opvangcapaciteit en de voorrangsregeling.

3. Opvangplan

Ter voorbereiding van de ondertekening van de opvangovereenkomst, is er met de ouders een gesprek over de verwachtingen en vragen van beide partijen omtrent de opvangdagen en – uren die gaan voorzien worden.

Om de werking van de opvang zo vlot mogelijk te laten verlopen, streeft Het Vlindertje zoveel als mogelijk naar een vast opvangplan.

Dit wil niet zeggen dat ouders met een variabele werk-uurrooster niet bij Het Vlindertje terecht kunnen.

Voor deze ouders bieden wij twee mogelijkheden aan:

 • Variabel opvangplan: er wordt een vast en minimaal aantal opvangdagen per maand vastgelegd (volume). Afhankelijk van het werkrooster van de ouders (bvb. bij ploegendienst) wordt telkens voor het einde van de maand een vast opvangplan voor de daarop volgende maand vastgelegd met invulling van concrete dagen en uren (binnen het afgesproken volume). 
  De ouders laten per mail aan de organisator hun concreet gevraagde opvangdagen en – uren weten, waaraan zo veel als mogelijk zal voldaan worden, rekening houdend met de beschikbare plaatsen van de kinderen met een vast opvangplan.
 • Occasionele opvang: ouders kunnen op elk ogenblik spontaan met Het Vlindertje contact opnemen en zij krijgen dan meteen antwoord of gevraagde opvangdagen en –uren voor hun kind kunnen toegewezen worden.

4. Algemene communicatie en contacten met de ouders

Art. 4.1 Na de inschrijving ontvangen de ouders een inlichtingenfiche die zij volledig ingevuld terug bezorgen aan Het Vlindertje voor het eerste wenmoment of voor de eerste opvangdag.

Met het oog op de veiligheid, wenst Het Vlindertje voor elke opgevangen kind deze inlichtingenfiche steeds actueel te houden, waarin zeker volgende gegevens opgenomen zijn:

 • de identificatiegegevens van het kind en het gezin
 • de bereikbaarheidsgegevens van het gezin en de behandelende arts
 • de specifieke aandachtspunten, onder meer over de gezondheid of de manier van omgaan met het kind
 • de personen die het kind mogen ophalen.

Deze inlichtingenfiche zal alleen, en op elk moment, geraadpleegd worden door:
1° de organisator, in geval van aantoonbare noodzakelijkheid; 
2° de plaatselijk verantwoordelijke;
3° elke kinderbegeleider, voor elk kind dat hij of zij begeleidt; 
4° de toezichthouders;
5° Kind en Gezin;
6° de gezinnen, voor hun eigen kind.
Tevens worden de ouders uitdrukkelijk verzocht om bij elke wijziging van gegevens (bv. omtrent de gezondheid van het kind, telefoonnummers, gegevens van huisarts, nieuwe personen die het kindje kunnen komen afhalen, enz…) spontaan een aangepaste inlichtingenfiche te bezorgen.
Art. 4.2. De ouders zullen onmiddellijk Het Vlindertje te verwittigen zo er zich bij het kind medische problemen voordoen die een gevaar zouden kunnen betekenen voor andere kinderen of begeleiders en/of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleiders vergen.
Art. 4.3. Indien een kind niet kan komen (om welke reden dan ook), zullen de ouders ten laatste ’s morgens voor 9 uur Het Vlindertje verwittigen. Zo kunnen kosten vermeden worden voor onnodige maaltijden, onnodig extra personeel en kunnen occasionele kindjes alsnog toegelaten worden. Bij niet-tijdige melding is een vergoeding verschuldigd overeenkomstig art. 6 van de opvangovereenkomst.
Art. 4.4 De ouders hebben tijdens de opvangmomenten te allen tijde toegang tot de ruimtes waar de kinderen verblijven.
Art. 4.5 Om een optimaal dagelijks contact te houden tussen de ouders en het Vlindertje wordt gewerkt met het online programma Bitcare. Hier kunnen de ouders mee het verloop van de dag van hun kindje volgen, verlof aanvragen, ziekte melden, notities schrijven voor de kinderverzorgsters, foto’s van hun kindje bekijken enz.
De werking van het Bitcare-programma wordt vooraf aan de ouders toegelicht.
Art. 4.6 Zo nodig in de loop van de opvang, wordt een persoonlijk oudercontact afgesproken. Daarnaast worden de ouders in elk geval uitgenodigd op een jaarlijkse algemene infoavond en kan een enquête gehouden worden.
Art. 4.7. Zo nodig en bij bijzondere situaties (bv. besmettelijke ziekte vastgesteld bij een kindje), zullen alle ouders onmiddellijk verwittigd worden (evenwel zonder namen te noemen).

5. Openingsdagen en –uren

Art. 5.1. De vestiging, Gasketelplein 2, 2900 Schoten (Het Vlindertje) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot en met 18.00 uur.
De vestigingen in de Bisschoppenhoflaan 366, 2100 Deurne (Het Vlindertje 2) en Gijsbrecht van Deurnelaan 44, 2100 Deurne (Het Vlindertje 3) zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.30 uur tot en met 18.00 uur.
Elke eerste maandag van de maanden februari tot en met november sluiten alle vestigingen om 16.00uur (wegens pedagogisch beleid), behoudens andere mededeling.
Op zaterdag kan opvang voorzien worden, mits beschikbaarheid en voorafgaande afspraak te maken organisator Mevrouw Joanna BRZOZOWSKA.

Art. 5.2 Het Vlindertje sluit maximaal 2 weken per jaar en de ouders worden hiervan minimum 2 maanden op voorhand verwittigd via aankondiging die wordt uitgehangen aan de ingang.
Daarnaast worden in januari alle sluitingsdagen voor het ganse jaar meegedeeld via e-mail en een lijst die wordt uitgehangen in de opvang zelf.
Van de ouders wordt aangenomen dat zij goed nota nemen van alle openings- en sluitingsdagen en het Vlindertje is niet verantwoordelijk voor misverstanden.

Art. 5.3 Elk verlof wordt door de ouders per mail zo spoedig mogelijk en ten laatste 4 weken na aanvang van de opvangovereenkomst meegedeeld. In de loop van de opvang dienen de ouders steeds hun verlof te melden in de loop van de maand januari en elk bijkomend verlof dient minstens één maand op voorhand te worden gemeld.
Bij niet-tijdige melding is een vergoeding verschuldigd overeenkomstig art.6 van de opvangovereenkomst.

6. Aanwezigheidsregister

Het Vlindertje zorgt voor een aanwezigheidsregister dat aanwezig is in elke kinderopvanglocatie en dat per kinderopvangdag de aankomst- en vertrektijd van elk opgevangen kind van de afgelopen twaalf maanden vermeldt.
Dit exacte uur van brengen en afhalen wordt door één van de opvangmedewerkers genoteerd (op basis waarvan de facturatie opgemaakt wordt). Op vraag van de ouders, zal de opvangmedewerker het uur noteren in hun aanwezigheid.
De gezinnen moeten schriftelijk of elektronisch de geregistreerde aanwezigheden van hun kind bevestigen.
Eventuele opmerkingen van de ouders omtrent het exacte uur moeten uiterlijk de volgende dag gemaakt worden, bij gebreke waaraan de ouders geacht worden akkoord te gaan met de genoteerde aankomst- en vertrektijd.
De opvangmedewerker kan ook steeds de ouders vragen om hun handtekening te plaatsen bij het genoteerde uur (bvb. bij te late afhaling buiten de openingsuren).

7. Wenmomenten bij start van de opvang

Om de grote stap van thuis naar de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen, worden volgende mogelijkheden aangeboden om het kind en het gezin te laten wennen aan de opvang:

 • Wennen begint bij het vooraf geven van goede informatie door de ouders: wat vindt het kind leuk, hoe wordt het thuis getroost, wat is het slaapritueeltje, … Dit helpt om het kind sneller te leren kennen en in te spelen op wat het nodig heeft.
 • Voor de start van de opvang, kunnen één of meerdere wenmomenten afgesproken worden waarbij de ouders samen met het kind komen kennis maken met de praktische werking van de opvang. Deze wenmomenten zijn gratis en worden in samenspraak gepland.
 • Tijdens de eerste opvangweek (betalend en zonder aanwezigheid van de ouders) kan er als wen-overgang afgeweken worden van het opvangplan. Deze afwijking wordt in onderling overleg vastgelegd, waarbij er in elk geval minimum 5 uren per dag opvang wordt gehouden.

8. Brengen en afhalen van het kindje

Art 8.1 De ouders worden verzocht om hun kindje op de arm of aan de hand te komen brengen en afhalen. Aan de persoonlijke kapstok van het kind is het afscheidsmoment, waar ook een opvangmedewerker het kindje verwelkomt en de opvang start.
Wegens voorschriften van brandveiligheid is het niet toegestaan om kinderwagens, maxi-cosi’s of andere voorwerpen in de gang te laten staan. Om de evacuatie-route te respecteren, heeft Het Vlindertje het recht om zulke voorwerpen buiten te zetten, dit op risico van de ouders. In de locatie van Het Vlindertje, Schoten wordt er een ruimte voorzien in de ondergrondse parking, de ouders moeten zelf een slot (fiets) voorzien. Het Vlindertje is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade.

Art. 8.2. Het kind dient door de ouders persoonlijk te worden afgehaald. Enkel mits persoonlijke verwittiging van de ouders, kan een derde persoon het kind komen afhalen. Hierbij zal deze derde persoon zich op eerste verzoek van het Vlindertje moeten identificeren. Alle personen die het kindje kunnen komen afhalen worden op de inlichtingenfiche vermeld.

Art. 8.3 De ouders zullen er ook zorg voor dragen dat zij tijdig (= 5 minuten voor sluitingstijd) aanwezig zijn om het kind af te halen. Indien opvang moet voorzien worden buiten de openingsuren, is een vergoeding verschuldigd overeenkomstig art. 6 van de opvangovereenkomst. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen, zal aan de ouders gevraagd worden om een andere oplossing te zoeken en kan dit leiden tot een beëindiging van de opvang zoals voorzien in artikel 9.2 van de opvangovereenkomst.

Art. 8.4. Als het kindje niet uiterlijk op sluitingstijd werd afgehaald, zal telefonisch contact worden opgenomen met de ouders of een andere persoon vermeld op de inlichtingenfiche. Het Vlindertje zal hierbij steeds rekening houden met situaties van overmacht en handelen in het belang van het kindje. Als het kindje uiterlijk een uur na de sluitingstijd niet kan afgehaald worden, heeft het Vlindertje het recht om het kindje over te dragen aan de Politie.

9. Beleid van de aangeboden kinderopvang: Hoe werkt het Vlindertje?

Art. 9.1 Het Vlindertje wil een veilig, verzorgend en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
Hiertoe werkt Het Vlindertje met een vaste dagindeling, als volgt:
9 uur: lichte maaltijd/koek/stukje fruit + drank (vooraf af te spreken ) spelen/activiteit
11.15 uur: middagmaal
12.00 uur: slapen spelen/activiteit
14.30 uur: fruitpap/dessert spelen/activiteit
17 uur: lichte maaltijd/stukje fruit / koek + drank(vooraf af te spreken)
Baby’s slapen en eten volgens hun eigen ritme.
BELANGRIJK: Knuffels zijn verboden om mee te nemen voor het slapengaan tot 1 jaar.

Art. 9.2 Er worden met de kinderen wandelingen gemaakt (vanzelfsprekend afhankelijk van de weersomstandigheden en de bezetting/capaciteit).
Als begeleiding bij deze verplaatsingen zal er steeds meer dan één opvangmedewerker voorzien worden en in elk geval het aantal opvangmedewerkers zoals dit wettelijk nodig is in de opvang zelf.

Art. 9.3. Het Vlindertje werkt met een kwaliteitshandboek dat in ontwerp is en waarvan de laatste versie op eerste vraag kan worden ingezien bij de organisator of in de opvang zelf.

10. Voeding

Art. 10.1 Het Vlindertje biedt maaltijden aan met verse producten en met een voldoende afwisseling in het menu. Het menu van de dag wordt schriftelijk uitgehangen aan de ingang van het Vlindertje.

Art. 10.2 Wanneer uw kind een dieet moet volgen (bv. glutenvrij dieet) of wanneer u speciale wensen hebt (bv. vegetarisch voedsel), zal Het Vlindertje hieraan in de mate van het mogelijke tegemoetkomen. Gelieve hiervoor afspraken te maken met de plaatselijk verantwoordelijke.
De ouders voorzien zelf in bijzondere dieetproducten, die enkel worden toegediend mits doktersattest en informatie over het product, de bereidingswijze en de nodige achtergrondinformatie.

Art. 10.3 De ouders voorzien zelf in flesvoeding voor baby’s die wordt toegediend volgens de productinformatie en de bereidingswijze die de ouders ter beschikking stellen.

11. Kleding en verzorging

Art. 11.1. De ouders zorgen dagelijks voor een klein rugzakje met reservekleding (eventueel om buiten te spelen) en een reserve body. Gelieve zeker geen andere spullen (bv. boekjes, speelgoedjes, sleutelhangertjes,) in het rugzakje te steken.
Het rugzakje wordt telkens aan de persoonlijke kapstok van het kindje gehangen.
Een extra reserve tutje blijft in de opvang aanwezig.
Het Vlindertje, (Schoten) voorziet een persoonlijk rugzakje, die de ouders krijgen bij de opstart van de opvang.
Het rugzakje wordt in een persoonlijk/gedeeld kastje opgeborgen.

Art 11.2. Alle meegebrachte goederen (zoals kleding, flesjes, tutjes en knuffels) moeten steeds voorzien zijn van de naam van het kindje (leesbaar en aangebracht op duurzame en veilige wijze). De ouders zien er op toe dat deze naamtekening steeds aangebracht blijft en zij dragen zelf het risico van verlies.

Art. 11.3 Het Vlindertje zorgt dagelijks voor luiers, handdoeken en de gebruikelijke verzorgingsproducten. Als uw kind bijzondere verzorgingsproducten nodig heeft, brengen de ouders deze mee. Gelieve hiervoor afspraken te maken met de plaatselijk verantwoordelijke.

12. Wat met zieke kinderen?

Art.12.1 Bij hospitalisatie van het kind kunnen de ouders een bewijs van het ziekenhuis (met vermelding van de werkelijke hospitalisatieduur, bv. kopie van de ziekenhuisfactuur) aan Het Vlindertje bezorgen, in welk geval deze hospitalisatiedagen niet worden aangerekend op de reserve van de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (vermeld in artikel 17.4).

Art. 12.2 Een ziek kind wordt niet toegelaten in de opvang. Een kind wordt beschouwd als ziek bij het vertonen van ziektetekenen zoals vermeld in de infectieziekteklapper van Kind en Gezin (zie http://www.kindengezin.be/img/2012- checklist-ziektes-symptomen.pdf)
Bij twijfel is het heel nuttig dat de ouders deze lijst raadplegen.
Louter als voorbeelden, zal de opvang het kind weigeren in de volgende situaties:

 • Het kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • Het zieke kind vraagt te veel aandacht en zorg zodat de gezondheid of de veiligheid van de andere kinderen niet gegarandeerd kan worden.
 • Het kind heeft een of meerdere van de volgende symptomen:
 • Diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur (Uitzondering: wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag het kind wél naar de opvang komen.)
 • Braken:
 • Bloedbraken
 • 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur
 • Wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat
 • Wanneer een zuigeling jonger dan 6 maanden is
 • Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood
 • Huiduitslag in combinatie met koorts bij een te ziek kind of een verandering in het gedrag.
 • Mondzweertjes bij een te ziek kind
 • Aanhoudende buikpijn van 2 uren of langer

Art.12.3 : Koorts is een signaal, geen ziekte.
Een kind met koorts wordt geweigerd als het bij het brengen meteen duidelijk is dat :

 • Uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen
 • Uw kind te veel aandacht en zorg vraagt, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere kinderen niet meer kan gegarandeerd worden
 • Uw kind één van bovenvermelde symptomen vertoont.

Kinderen jonger dan 3 maanden (met 38°C of meer) en kinderen tussen 3 maanden en 6 maanden (met 39 °C of meer) worden geweigerd.

Art. 12.4 Het Vlindertje heeft steeds het laatste woord in de beslissing of het kind al dan niet in de opvang wordt toegelaten. Deze beslissing wordt genomen in het belang van het kind en ook in het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

13. Wat als een kind tijdens de opvang ziek wordt of een ongeval krijgt?

Art. 13.1 Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang, worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht om afspraken te maken over de eventuele medische opvolging.
Indien de ouders niet te bereiken zijn, zal Het Vlindertje zelf een dokter roepen. Samen met de ouders en/of dokter wordt de verdere aanpak besproken, waarbij het meestal de beste oplossing is dat het kind zo snel mogelijk wordt opgehaald (mede in het belang van de andere kinderen).
In het geval van twijfel, beslist Het Vlindertje zelf of een kind in de opvang kan blijven of niet.

Art 13.2. De aanpak van koorts gebeurt altijd in overleg met de ouders. De algemene toestand en de koorts van het kind worden geobserveerd. Bij kinderen jonger dan 3 maanden (met 38°C of meer) en bij kinderen tussen 3 maanden en 6 maanden (met 39 °C of meer) zullen de ouders verzocht worden om hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren.

Art. 13.3. In geval van een ernstig ongeval of een zorgwekkende toestand, zal Het Vlindertje onmiddellijk en bij voorrang een dokter of hulpdienst verwittigen en dan onmiddellijk aansluitend de ouders.

Art. 13.4. Voor elk ongeval dat zich tijdens de opvang voordoet, zorgt het Vlindertje voor een aangifte aan haar verzekeringsmaatschappij, waarna deze dan zal beslissen over het al of niet ten laste nemen van de kosten.

14. Vaccinaties

Art. 14.1 De ouders verbinden zich ertoe de wettelijke vaccinatieplichten tegen polio na te leven.

Art. 14.2 Het is daarnaast sterk aanbevolen om het kind ook te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad dat Kind en Gezin toepast. Wanneer een kind onvoldoende immuun is voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazzelen, bof, rode hond of Hepatitis B, kan dit ernstige verwikkelingen voor het kind tot gevolg hebben. Ook lopen de andere kinderen en personeelsleden in de opvang het risico om besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.

15. Medicatie

Art. 15.1 In principe wordt in Het Vlindertje geen medicatie toegediend aan kinderen. Sommige klachten (zoals koorts en pijn) zijn de eerste tekenen van een beginnend gezondheidsprobleem, waarbij het geven van medicatie de ziekte soms tijdelijk kan verdoezelen en het vaststellen van de juiste diagnose kan bemoeilijken.
De ouders worden verzocht met de huisarts afspraken te maken dat deze bij voorkeur medicatie voorschrijft die ’s morgens en ’s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend.

Art. 15.2 Indien het medisch noodzakelijk is dat er medicatie wordt toegediend tijdens de opvang, kan dit uitzonderlijk worden toegestaan, mits bijvoeging van een doktersattest (waarop tevens vermeld staat dat het kind naar de kinderopvang mag komen).
Hierbij zal medicatie enkel worden toegediend als er op de verpakking van het geneesmiddel een duidelijk etiket staat van de apotheker met daarop de volgende vermeldingen: de naam van de voorschrijver of apotheker, de naam van het kind, de naam van het geneesmiddel, de afleveringsdatum, de dosering van het geneesmiddel, de wijze van toediening, de einddatum of duur van de behandeling.

Ook homeopathische middelen worden enkel toegediend met een voorschrift van de arts.
Art. 15.3. Gezien kans op besmettingen, worden geen aerosols toegelaten, maar wel het uitstekend alternatief van pufjes met een voorzetkamer (eigen exemplaar per kind).

16. Verzekering

Art. 16.1 Het Vlindertje heeft een verzekering voor:
1° de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt bij de uitbating van de kinderopvang. 2° lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen
Deze verzekering werd afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Baloise Maatschappelijke zetel: City Link: Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen onder het polisnummer 7.A81.546
De verzekeringspolis kan op eerste verzoek van de ouders worden ingezien.
 wijziging van de verzekering, Schoten, volgt nog. ( polis nummer )

Art. 16.2 Elk schadegeval dat de ouders wensen aan te geven, zullen zij binnen de 24 uur na de feiten melden aan de organisator, zodat deze tijdig de verzekeringsmaatschappij kan inlichten.

17. Prijsbeleid

Art. 17.1. Waarborg
Uiterlijk bij ondertekening van de opvangovereenkomst, verbinden de ouders zich ertoe een waarborg te betalen van 250 euro. Voor gezinnen met een inkomen lager dan 27.000 EUR (= gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis voor de aftrekbare bestedingen) geldt een waarborg van 50 EUR, waarop zij beroep kunnen doen mits voorlegging van het laatste aanslagbiljet van de belastingen.
Het betalingsbewijs van de waarborg wordt voorgelegd bij de ondertekening van de opvangovereenkomst (en geldt ook meteen als reservatie van de opvangplaats op de voorziene begindatum van opvang in artikel 2).
Zolang de waarborg echter niet betaald is, is de opvangplaats niet gereserveerd, heeft de opvangovereenkomst geen uitwerking en kan zij geen aanvang nemen.
Deze waarborg wordt bewaard op de rekening van Het Vlindertje tot het einde van de opvangovereenkomst.
Het waarborgbedrag wordt bij het einde van de opvangovereenkomst volledig terugbetaald als voldaan werd aan alle verplichtingen volgens deze overeenkomst en het huishoudelijk reglement, met name de verplichtingen betreffende het naleven van de reservatie van de opvangplaats, het betalen van alle facturen en het naleven van de opzegbepalingen. Betalen op rekening van BVBA Het Vlindertje BE 32 1030 5246 0702.
Indien slechts gedeeltelijk werd voldaan aan deze verplichtingen, zal, in verhouding tot de aangetoonde schade volgens de niet nagekomen verplichtingen, een deel van de waarborg worden ingehouden en definitief als schadevergoeding verworven zijn voor Het Vlindertje.
De terugbetaling van de (al of niet volledige) waarborg zal uitgevoerd worden uiterlijk de 15de dag van de maand na de maand waarin er een einde is gekomen aan de opvangovereenkomst.

Art. 17.2 Opvangprijs voor baby’s en peuters overdag

Art. 17.2.1 Het Vlindertje werkt volgens het IKG-systeem (inkomensgerelateerde kinderopvang).
De opvangprijs wordt bepaald op basis van de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten van het gezin en is dus afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen ten laste en de verblijfsduur volgens de wettelijke bepalingen.

Art.17.2.2 De ouders dienen zelf een aanvraag te doen voor het IKG-systeem en laten hiertoe zelf hun opvangprijs berekenen door hun inkomen- en gezinsgegevens in te voegen in de berekeningsmodule op www.kindengezin.be of via de Kind en Gezinslijn 078/150.100.
Indien het Vlindertje zelf deze aanvraag zou doen, blijven de ouders de eindverantwoordelijke voor deze aanvraag, waarbij fouten in de aanvraag steeds op de ouders verhaald worden.

De aanvraag verloopt in 3 fases:
1. De ouder registreert zich op het portaal van Kind en Gezin met zijn e-ID.
2. De ouder berekent, nadat de registratie voltooid is, zijn inkomenstarief en vraagt het attest inkomenstarief aan.
3. De ouder geeft het attest aan Het Vlindertje.
Kinderen die geen attest inkomenstarief hebben, kunnen niet in Het Vlindertje worden opgevangen.
Het attest inkomenstarief moet door de ouders aangevraagd worden voor de start van de opvang. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de ouders om eventueel een nieuw attest inkomenstarief aan te vragen (bvb. bij echtscheiding, overlijden, huwelijk, samenwonen of een bijkomend kind ten laste in het gezin).
Er zijn ook mogelijkheden voor een individueel verminderd tarief (Tarief pleegkind, Tarief gedaald inkomen, Tarief leefloon en Tarief OCMW ), waaromtrent alle informatie beschikbaar is in de brochure http://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief_ouders.pdf

Art. 17.2.3. De ouders betalen de opvangprijs zoals vermeld op hun attest inkomenstarief (met jaarlijkse indexatie op 1 januari).
De ouders betalen deze opvangprijs:

 • voor de opvangdagen die gereserveerd zijn in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is;
 • voor de extra overeengekomen opvangdagen waarop het kind aanwezig is;
 • voor opvang gedurende minder dan 5 uur: 60 % van het tarief;
 • voor opvang gedurende 5 tot 10.59 uur: 100% van het tarief;
 • waarbij verblijfstijden van een kind gespreid over verschillende tijdstippen op één dag per kinderopvanglocatie worden samengevoegd.

Art. 17.3 Opvangprijs voor schoolgaande kinderen
Voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar geldt de opvangprijs volgens het inkomenstarief zoals voor baby’s en peuters (volgens art. 17.2).

Art. 17.4 gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen
Omdat het om jonge kinderen gaat en omdat u niet altijd lang vooraf uw exacte opvangbehoefte kent, kan u niet altijd uw planning perfect nakomen. Daarom krijgt u de ruimte om niet steeds voor élke afwezigheid te moeten betalen.
U hebt recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. U kan zo’n dag gebruiken als uw kind niet komt op een dag die je in het opvangplan gereserveerd hebt. U hoeft dan niet te betalen. Het maakt niet uit om welke reden uw kind afwezig is. Bijvoorbeeld: een baby is enkele dagen ziek thuis, u neemt een snipperdag, uw kind gaat eens een dagje naar oma, …
Wettelijk hebt u recht op minimum 18 dagen gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan.
Het Vlindertje geeft bijna het dubbele hiervan, als volgt:

 • bij 5 dagen opvang/week: 40 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen
 • bij 4 dagen opvang/week: 32 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen
 • bij 3 dagen opvang/week: 24 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen
 • bij 2 dagen opvang/week: 16 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen
 • bij 1 dag opvang/week: 8 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Als het eerste of het laatse opvangjaar geen volledig kalenderjaar is, worden er respijt dagen in mindering gebracht. Gelieve hier rekening mee te houden.
Tijdens de collectieve sluitingsdagen van Het Vlindertje verliest u ook geen gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.
Als het totaal aan gerechtvaardigde afwezigheidsdagen is opgebruikt, zijn alle verdere afwezigheidsdagen “ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen”, waarvoor bijkomende kosten dienen betaald te worden, zoals hierna toegelicht.

Art. 17.5 Bijkomende kosten:
Naast de opvangprijs, zijn de ouders de volgende bijkomende kosten verschuldigd:

 • Voor verzorgingsproducten, het gebruik en de afvalverwerking van wegwerpluiers, Het Vlindertje 2 en Het Vlindertje 3, en voor wasbare luiers, Het Vlindertje*( Schoten ) en alle uitzonderlijke maar noodzakelijke uitgaven: de werkelijk gemaakte kosten zoals deze berekend werden en vastgesteld werden in volgend tarief (van toepassing ongeacht afwezigheidsdagen bij ziekte of verlof):
 • de werkelijk gemaakte kosten zoals deze berekend werden en vastgesteld werden in volgend tarief (van toepassing ongeacht afwezigheidsdagen bij ziekte of verlof ):
 • 60 EUR per maand:  indien uw kind 5 dagen per week komt
 • 50 EUR per maand : indien uw kind 4 dagen per week komt
 • 40 EUR per maand : indien uw kind 3 dagen per week komt
 • 30 EUR per maand : indien uw kind 2 dagen per week komt
 • 20 EUR per maand : indien uw kind 1 dag per week komt

* Het Vlindertje, Schoten, gebruikt vanaf 1/01/2018 wasbare luiers en wasbare doekjes.
Deze luiers en doekjes worden door Het Vlindertje (Schoten) zelf aangeschaft, gewassen en onderhouden. De kosten hiervan worden verrekend in het maandbedrag dat de ouders betalen voor verzorgingsproducten.

 • Voor administratie- en facturatiekosten: 3,5 euro per maand per opgevangen kind;
 • Voor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen (als het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen is opgebruikt) : 27,72 EUR per gereserveerde dag afwezigheid
 • Voor niet verwittigde afwezigheden (dus ongeacht of dit een gerechtvaardigde of ongerechtvaardigde afwezigheidsdag betreft), indien een afwezigheid van het kind niet voor 9 uur ’s morgens gemeld wordt (zie art. 4.3. van het huishoudelijk reglement): 27,72 EUR per dag
 • Bij te late melding van een verlof (zie art. 5.3 van het huishoudelijk reglement): 27,72 EUR per dag.
 • Wanneer een kind systematisch minder naar de opvang komt dan afgesproken volgens het opvangplan, zijn de ouders verplicht om op eerste verzoek van het Vlindertje een nieuw opvangplan overeen te komen. Indien de ouders hieraan niet voldoen, worden zij hiertoe in gebreke gesteld door het Vlindertje bij aangetekend schrijven. Vanaf de verzendingsdatum van deze aangetekende brief, is een vergoeding verschuldigd van 27,72 EUR per dag afwezigheid.Rekeninghoudend aan het recht op uitputting van de toegestane respijtdagen.
 • Indien in de opvang van het kind moet voorzien worden buiten de uren van het opvangplan en/of buiten de openingsuren, waarbij Het Vlindertje door de ouders voor een voldongen feit wordt geplaatst: 20 EUR per begonnen kwartier.
 • Bij vervoer: het bedrag per kilometer vermeld in het Koninklijk Besluit houdende algemene regeling inzake reiskosten
 • inningskosten bij wanbetaling: om gedwongen de verschuldigde betalingen te innen zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd, personeelskosten meegerekend
 • Bij het verlies of de beschadiging van materiaal dat door de organisator aan het gezin ter beschikking gesteld wordt (vb. een registratiebadge): de werkelijk gemaakte kosten, de personeelskosten niet meegerekend;

Art. 17.6 Fiscaal attest
De ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest met vermelding van het bedrag dat effectief betaald werd voor de kinderopvang in het voorbije jaar.
Overeenkomstig de regelgeving van de FOD Financiën worden volgende bedragen niet vermeld op het fiscaal attest:

 • de bedragen waarvoor u wel een factuur hebt ontvangen maar nog niet hebt betaald
 • de betaalde bedragen voor extra kosten
 • de betaalde bedragen voor gerechtvaardigde en niet gerechtvaardigde afwezigheden

Als elke ouder een attest inkomenstarief heeft en elk afzonderlijk een deel van de kinderopvang betaalt, dan krijgen beide ouders een fiscaal attest voor de betaalde opvangdagen.

18. Privacybeleid

Art 18.1 Alle persoonsgegevens van de kinderen, ouders of andere personen vermeld op de opvangovereenkomst en de inlichtingenfiche zullen enkel en alleen gebruikt worden in het kader van kinderopvang. Deze gegevens kunnen op elk moment door de betrokkenen ingekeken en verbeterd worden. Deze gegevens zullen vernietigd worden wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving

Art. 18.2. Het Vlindertje verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Art. 18.3 Medewerkers van Het Vlindertje die (toevallig of niet) horen praten over relatie- en/of financiële problemen van ouders, zullen hierop niet ingaan.
Persoonlijke gegevens over kinderen (zelfs bij vaststelling van een besmettelijke ziekte) zullen nooit aan andere ouders meegedeeld worden.

Art 18.4 Zonder schriftelijk tegenbericht van minstens één van de ouders, wordt verondersteld dat alle foto’s of filmpjes die in Het Vlindertje van kinderen worden genomen, mogen tentoongesteld worden, bijgemaakt voor andere ouders of gepubliceerd worden op de website en de gesloten face-book groep van de ouders

19. Klachten en procedure voor klachtenbehandeling

Art. 19.1 Wordt beschouwd als een klacht: elke uiting van de ouders waarbij zij hun ongenoegen laten blijken over de behandeling van hun kind, over het personeel (bvb. houding of uitspraken), over andere ouders of kinderen, over de veiligheid en accomodatie of over de algemene werking van Het Vlindertje.
Het Vlindertje vindt een open dialoog met de ouders heel belangrijk. Ouders mogen niet met vragen, opmerkingen of ontevredenheid blijven zitten. Anderzijds zijn klachten voor Het Vlindertje kansen om de werking te verbeteren.
Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin, worden klachten bij voorkeur eerst geuit bij het betrokken kinderdagverblijf zelf. De ouders wordt dan ook gevraagd om de procedure te volgen zoals hierna vermeld.

Art. 19.2.
Elke klacht wordt rechtstreeks overgemaakt aan de organisator Mevrouw Joanna BRZOZOWSKA hetvlindertje123@outlook.com (of onder gesloten omslag p/a Gasketelplein 2, 2900 Schoten, GSM: 0485/74.15.84)
Indien een klacht toch bij een personeelslid toekomt, zal deze zonder andere personen daarvan in te lichten de klacht onmiddellijk overmaken aan de organisator.
Het is sterk aanbevolen om elke klacht schriftelijk te formuleren (om bvb. de juiste feiten goed te kennen en misverstanden te vermijden), telkens met vermelding van uw naam. Op uw vraag kan de klacht behandeld worden zonder dat uw naam verder vermeld zal worden. Ook volledig anonieme klachten zullen ter harte genomen worden, maar worden zeer afgeraden omdat er dan aan de klager geen antwoord kan gegeven worden.

Contact opnemen

Als u nog vragen heeft of meer inlichtingen wenst over het reglement van de kinderopvang in Schoten en Deurne kunt u steeds contact opnemen met ’t Vlindertje.

HET VLINDERTJE

Gasketelplein 2
2900 - Schoten
België


Tel : 03 290 75 50
Gsm : 0479 73 20 98 ( Marlies )

hetvlindertje123@outlook.com

HET VLINDERTJE 2

Bisschoppenhoflaan 366
2100 - Deurne
België


Tel : 03 324 90 71
Gsm : 0468 26.68.34 (Karla)

hetvlindertje123@outlook.com

HET VLINDERTJE 3

Gijsbrecht van Deurnelaan 44
2100 - Deurne
België


Tel : 03 326 77 95
Gsm : 0476 54 28 83 (Christel)

hetvlindertje123@outlook.com

Maandag tot vrijdag: 07u00-18u00
Zaterdag :OP AFSPRAAK
Zondag: Gesloten

Maandag tot vrijdag: 06u30-18u00
Zaterdag :OP AFSPRAAK
Zondag: Gesloten

Maandag tot vrijdag: 06u30-18u00
Zaterdag :OP AFSPRAAK
Zondag: Gesloten